PROJEKT BADAWCZY

Kształtowanie się zasobów martwego drewna w siedliskach przyrodniczych w warunkach prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej

Realizacja projektu

Projekt składa się z ośmiu zadań poświęconych odrębnym zagadnieniom badawczym.

Zadanie 1. Inwentaryzacja ilościowa i jakościowa martwego drewna

Celem zadania jest precyzyjny szacunek stanu martwego drewna w Puszczy Niepołomickiej z uwzględnieniem liczby, rozmiarów, zaawansowania rozkładu i przynależności gatunkowej stojących i leżących martwych pni. Rozpoznany zostanie stan martwego drewna w Puszczy Niepołomickiej – jego ilość, jakość i rozmieszczenie - a także związek jego występowania z typem siedliskowym lasu, wiekiem i składem gatunkowym drzewostanu.

Zadanie 2. Inwentaryzacja ilościowa i jakościowa grubych i dziuplastych drzew

Celem zadania jest precyzyjny szacunek stanu grubych i dziuplastych drzew w Puszczy Niepołomickiej z uwzględnieniem ich liczby, rozmiarów i przynależności gatunkowej. Pozyskane zostaną także dane na temat występowania dziupli dzięciołów i innych naturalnych pęknięć, zagłębień i komór w pniach drzew powstałych na skutek mechanicznych uszkodzeń lub rozkładu drewna przez grzyby. Rozpoznane zostaną zasoby starych i dziuplastych drzew w Puszczy Niepołomickiej – ich zagęszczenie, grubość, przynależność gatunkowa i rozmieszczenie - a także związek ich występowania z typem siedliskowym lasu, wiekiem i składem gatunkowym drzewostanu.

Zadanie 3. Opracowanie optymalnej metody szacowania ilości drewna przyrodniczo cennego

Celem zadania jest opracowanie prostej metody pomiarów i obserwacji terenowych (możliwej do zastosowania przez pracowników Lasów Państwowych) służących szacowaniu ilości martwego drewna oraz starych i dziuplastych drzew pozostawionych w lesie gospodarczym.

Zadanie 4. Uwarunkowania występowania dzięcioła średniego i muchołówki białoszyjej

Celem zadania jest uzyskanie informacji na temat wielkości i rozmieszczenia w lesie gospodarczym populacji lęgowych dzięcioła średniego (dziuplaka pierwotnego) oraz muchołówki białoszyjej (dziuplaka wtórnego) w powiązaniu z liczbą i objętością starych i dziuplastych drzew, strukturą DPC oraz cechami lasu. Na podstawie zebranych danych zostaną rozpoznane zależności między obecnością dzięcioła średniego i liczbą śpiewających samców muchołówki białoszyjej a stanem DPC (z rozbiciem na poszczególne kategorie: drzewa zamierające, stojące martwe drzewa, leżące martwe drzewa, drzewa dziuplaste) oraz innymi cechami drzewostanów.

Zadanie 5. Uwarunkowania różnorodności gatunkowej wątrobowców na martwym drewnie

Celem zadania jest rozpoznanie uwarunkowań bogactwa gatunkowego i obfitości występowania epiksylicznych wątrobowców w lesie gospodarczym, a w szczególności odpowiedź na pytania o związek tego bogactwa z ilością i cechami martwego drewna, wiekiem i składem gatunkowym drzewostanu i innymi cechami lasu.

Zadanie 6. Uwarunkowania różnorodności gatunkowej grzybów makroskopijnych zasiedlających martwe drewno

Celem zadania jest określenie związku pomiędzy bogactwem gatunkowym i obfitością występowania grzybów makroskopijnych w lesie gospodarczym, a stanem DPC (głównie ilością i jakością martwego drewna) i innymi cechami lasu.

Zadanie 7. Uwarunkowania różnorodności gatunkowej owadów zasiedlających martwe drewno

Celem zadania jest poznanie bogactwa gatunkowego i obfitości występowania mykofagicznych owadów ksylobiontycznych w lesie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem populacji kozioroga dębosza oraz pachnicy dębowej, oraz ustalenie związku pomiędzy cechami zespołów tych owadów a liczbą i objętością starych i dziuplastych drzew, strukturą DPC i cechami lasu (typem siedliskowym lasu, zasobnością drzewostanu, jego składem gatunkowym, wiekiem).

Zadanie 8. Optymalizacja ilości drewna przyrodniczo cennego w układzie gospodarka leśna – ochrona przyrody

Celem zadania jest określenie optymalnego poziomu DPC, tj. poziomu akceptowalnego dla gospodarki leśnej oraz w sposób istotny zwiększającego różnorodność biologiczną biocenozy lasu. Dla różnych ilości DPC warunkujących różne poziomy zachowania różnorodności w obrębie grup gatunków uwzględnionych w projekcie przeprowadzona zostanie analiza kosztów finansowych związanych z koniecznością pozostawiania DPC w lesie (w zależności od ilości, sortymentów, gatunku itp.) oraz kosztów modyfikacji zabiegów gospodarczych mających na celu spełnienie wymagań Natura 2000.